Què és el Batxibac

3 de novembre del 2019

DOBLE TITULACIÓ: BATXILLERAT CATALÀ I BACCALAURÉAT FRANÇAIS ESTUDIS DE BATXIBAC A L’INSTITUT BAIX CAMP

El batxillerat que obre més portes// Enfocament plurilingüe

PERSONALITZEM EL TEU APRENENTATGE

Què és el Batxibac? 

El programa Batxibac, impartit en els centres específicament autoritzats pel Departament d’Ensenyament, permet a l’alumnat cursar un currículum mixt que suposa fer un terç de l’horari lectiu del batxillerat en llengua francesa i cursar les matèries de Llengua i Literatura franceses i Història de França. En acabar obté el DOBLE TÍTOL.


Quins són els seus objectius? 

- Validar els estudis de formació bicultural i bilingüe amb la doble titulació.

- Afavorir la mobilitat dels joves en l'àmbit europeu, permetent un accés de ple dret a qualsevol universitat dels dos països o d’altres països francòfons.

- Facilitar la inserció professional i la mobilitat dintre del món del treball amb un currículum d'estudis de nivell excel.lent.

- Possibilitar que l’alumne assoleixi el nivell B2 del marc comú europeu de referència en llengua francesa.

Quins alumnes poden inscriure’s al Batxibac? 

Els que demostrin un nivell de llengua de B1 com a mínim o estiguin cursant l’equivalent d’aquest curs. 


Quin currículum faran aquests alumnes? 

a) El currículum propi al batxillerat català (60 h.) 

b) 1/3 del currículum en francès, sense que suposi increment lectiu. (20 h.) 


Matèries obligatòries en francès: 

Llengua Francesa i literatura francesa: 6 hores 

Història d’Espanya i França: 4 hores Disseny del Nostre Centre: 10 hores.


Proposta del nostre Centre per al Batxibac:

- Llengua Francesa: 6 hores 

- Història d’Espanya i França: 4 hores. Professorat de Socials amb certificat superior de llengua francesa. 

-Optativa de Literatura francesa i Cultura francesa: 4 hores 

-Professorat visitant francès Batxibac (Pascal Riou).

- Tutoria: 2 hores. 

- Una estada a l’empresa (a l’estranger o empresa francòfona): possibilitat d'una estada de 70 hores (equival a 2 hores) o una de 140 (4 hores).

- Treball de recerca en francès sobre diverses temàtiques amb professorat amb certificació B2 de llengua francesa (llengua, música, història, física i química, orientació educativa) (2 hores) 

- Assistència a diversos esdeveniments del món acadèmic i cultural francòfon (exemple; Jornada Batxibac Universitat Rovira i Virgili). 

A més a més l’Institut pot oferir activitats extraescolars en llengua francesa de manera  voluntària. (reforç i ampliació de llengua francesa, música en francès, etc.)


Proves Per obtenir la doble titulació els alumnes hauran de: 

- Superar totes les matèries de batxillerat.

- Haver acreditat les hores de formació en francès.

- Superar la prova externa (Prova Batxibac) que tindrà lloc a finals de curs sobre continguts de les matèries específiques: Llengua i Literatura francesa (oral i escrita) i Història d’Espanya i França (escrita).


Avaluació i accés a la Universitat

La nota de la prova externa és la mitjana aritmètica de les qualificacions de les matèries específiques. Per superar-la, cal tenir almenys un 5 de mitjana i una nota mínima de 5 en la prova de llengua i literatura francesa. 

La nota final del batxillerat està formada pel 90% de la mitjana de les assignatures cursades + 10% del treball de recerca. 

La nota final del baccalauréat és la mitjana ponderada entre el 70% de la nota mitjana de batxillerat i el 30% de la qualificació global de la prova externa. 

Per tant, l’alumne tindrà dues notes per accedir a la Universitat: 

    • la nota Batxillerat, que inclou la nota mitjana del batxillerat, la nota de la fase general de les PAU i, si s’escau, la nota de la fase específica de les PAU.

    • la nota Baccalauréat, que, si s’escau, podrà anar acompanyada de la fase específica de les PAU.

ACCÉS ALS ESTUDIS UNIVERSITARIS

Els estudiants del currículum mixt batxibac (títol de Batxiller + títol de Baccalauréat) tenen les següents opcions per accedir als estudis universitaris espanyols: 

    1. No fer les PAU. Amb la nota del Diplôme du Baccalauréat, sense la realització de les proves de les PAU. En aquest cas la nota d’accés als estudis universitaris és la nota del Baccalauréat. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 10. 

    2. Fer només la part específica de les PAU. La nota accés als estudis universitaris és la nota del Baccalauréat més les notes dels exàmens de la part específica una vegada ponderades. Es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14. 

    3. Fer les PAU (fase general i, de manera voluntària, l’específica). Amb la nota del Batxillerat i la de les PAU, es tindrà una nota d’accés entre 5 i 14.

(Recordeu que si NO se supera la prova externa i no es disposa del títol de Baccalauréat cal examinar-se de la fase general de les PAU i, de manera voluntària, de la fase específica).

En duo!

En février Sarah, notre assistante de langue  a participé  à un concours organisé par "France Education International" pour tous ...